คำตอบ

การใช้ไอออนนิกลิควิดจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยนำมาใช้เป็นตัวทำละลายแทนตัวทำละลายแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น hexane,dichloromethane และ toluene เป็นต้น ซึ่งตัวทำละลายเหล่านี้จะเป็นตัวทำละลายที่ระเหยได้ดี ดังนั้นสามารถที่จะระเหยปนเปื้อนบรรยากาศได้ นอกจากนี้การใช้งานที่เป็นตัวทำละลายแล้วยังมีการประยุกต์ใช้ไอออนนิกลิควิดในด้านอื่น ๆ เช่น
1.ใช้ในงานการสังเคราะห์
2.Non-volatile plasticizer
3.Thermal fluid
4.High temperature/low temperature lubricants
5.Electrochemical cell and devices
6.Separation technology

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุเมธ บุญเกิด.  Ionic liquid ตัวทำละลายทางเลือกสำหรับการสกัดสมุนไพร.  R&D Newsletter. ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม) 2554, หน้า 21.