คำตอบ

การสูดควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เข้าไปในปริมาณมากอาจทำให้เลือดเหนียวข้นหรือจับตัวเป็นก้อน โดยเฉพาะเส้นเลือดบริเวณขา (ที่เรียกว่า โรคดีวีที) หากลิ่มเลือดเคลื่อนตัวจากขาไปยังปอด นำไปสู่ภาวะอุดตันของเส้นเลือดในปอด ซึ่งมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณิชชยา ฐิติชญาพัทธ์. วิธีเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย. กทม, มายิกสำนักพิมพ์, 2551, หน้า 57