คำตอบ

ไอศกรีมตามกฏหมายควบคุมขององค์การอาหารและยาต้องมีมาตรฐานและคุณภาพดังต่อไปนี้
- การทำให้ร้อน ต้องร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 150 องศาเซลเซียส และคงไว้ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 2 วินาที
- การปั่น กวนหรือผสม และการทำให้เยือกแข็งที่อุณหภูมิไม่เกิน -2.2 องศาเซลเซียส ก่อนบรรจุลงในภาชนะ
-ไอศกรีมนม ต้องมีมันเนยเป็นส่วนผสมอยู่ในไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของน้ำหนักและมีธาตุน้ำนม ธรรมดาโดยไม่นับรวมมันเนยอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ของน้ำหนัก
- ต้องไม่มีวัตถุกันเสียเจือปนอยู่
- ต้องไม่มีวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล
- มีแบคทีเรียได้ไม่กิน 300,000 ในไอศกรีม 1 กรัม
- ต้องตรวจไม่พบ E.coli

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วีรานุช หลาง. คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร.  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552,  หน้า 142.  (664.07 ว37 2552)