คำตอบ

ไอศกรีม โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ไขมันนม 2. ของแข็งในนมที่ไม่รวมไขมัน (เคซีน เวย์โปรตีน แลคโตส เถ้า) 3. สารให้ความหวาน -น้ำตาลซูโครส - corn syrup solid 4. สารให้ความคงตัว หรือ stabilizer (กัวกัม คาราจีแนน คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส แซนทันกัม หรือ เจลาติน) 5. อิมัลซิไฟเออร์ -โมโนและไดกลีเซอไรด์ หรือ โพลีซอร์เบท 80 6. น้ำ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทศพร นามโฮง. ศาสตร์ของไอศกรีม. วารสารอาหาร. ปีที่39 , ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม), 2552 , 38.