คำตอบ

เบ้าอะลูมินา เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง (โดยทั่วไปสูงกว่า 1500 องศาเซลเซียส) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ  แก้ว เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมเทคโนโลยีของ วท.  รวบรวมโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.  หน้า 96 (609.09593025/ ร 17 2552)