คำตอบ

เกราะที่กันกระสุนได้ดี ต้องพิจารณาลักษณะแรงของกระสุนที่พุ่งเข้ามาสัมผัสผิวหน้าของเกราะก่อน แรงที่เกราะได้รับคือ แรงกระแทกที่มีความเร็วสูง ซึ่งแรงดังกล่าวก่อให้เกิด shock wave และแรงเค้นชนิดต่างๆ ขึ้นในแผ่นเกราะ หากเกราะทำด้วยวัสดุเซรามิค แรงเค้นที่เกิดขึ้นจะกระทำต่อตำหนิที่มีอยู่ก่อนแล้วบนแผ่นเกราะ ส่งผลให้เกิดเป็นรอยแตกขึ้นมา รูปแบบของรอยแตกที่เกิดจากแรงกระสุนจะมีลักษณะเป็น cone cracks และ radial cracks ที่ประสานกัน ดังนั้นผิวหน้าเกราะจึงต้องทำจากวัสดุที่มีความแข็งสูงเพื่อทำลายและลดความเร็วของกระสุน เมื่อกระสุนเข้าชนแผ่นเกราะตัวกระสุนจะเสียรูปหรือแตกกระจายกลายเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก เศษกระสุนยังคงมีความเร็วเพียงพอที่จะทะลุเข้าไปในเนื้อเกราะโดยความเร็วจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุด กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากระดับเสี้ยววินาที

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุจาริณี คชวัฒน์. เทคโนโลยีวัสดุเซรามิกเกราะกันกระสุน. เซรามิกส์. ปีที่ 14, ฉบับที่ 34 (พฤษภาคม – สิงหาคม), 2553, หน้า 61.