คำตอบ

การทำงานของบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
1.แหล่งให้พลังงาน (energy supply)
2.ไมโครชิพ และตัวรับรู้ (microchips & sensors) ในการจัดการและประมวลผลข้อมูล
3.แผงแสดงข้อมูลและภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic displays)
4. อุปกรณ์ในการถ่ายโอนรับส่งข้อมูล data transfer devices)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อรัญ หาญสืบสาย.  e-Packaging. วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 19, ฉบับที่ 86, 2550, หน้า 3-4.