คำตอบ

บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกชีวภาพแบบใช้ได้หลายครั้ง (Semi-Durable Food Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีความคงทน สามารถใส่อาหารร้อนหรือเข้าเครื่องอบไมโครเวฟได้ โดยขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย และแก้วร้อน ซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ที่ผ่านการปรับสมบัติด้วยสารเติมแต่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความร้อน (Heat stabilizer) ให้แก่วัสดุ หรือเป็นการผสมพลาสติกชีวภาพเข้ากับพลาสติกทั่วไป โดยต้องมีปริมาณของพลาสติกชีวภาพมากกว่า 25 % ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พลาสติกชีวมวล (Biomass plastic)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรภัทร สมแสง. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม. Food Focus Thailand. 2009 (June), หน้า 41