คำตอบ

บรรจุภัณฑ์ต่อต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial packaging) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถหยุดหรือลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารที่บรรจุอยู่ข้างในได้  วัสดุที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบจึงความสำคัญยิ่ง   โดยได้มีการนำวัสดุประเภทไบโอพอลิเมอร์มาใช้ เป็นวัตถุดิบแทนพลาสติกทั่วไป ซึ่งไบโอพอลิเมอร์ ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้จากธรรมชาติทั้งจากพืชและสัตว์ เช่น แป้ง เซลลูโลส ไคติน ไคโตซาน และที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจาก โมโนเมอร์ที่เป็นอนุพันธ์ชีวภาพ เช่น Polylactic acid รวมทั้ง ไบโอโพลิเมอร์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรีย เช่น Polyhydroxyalkanoates

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อรอนงค์ มหัคฆพงศ์. Antimicrobial packaging: บรรจุภัณฑ์ต่อต้านจุลินทรีย์. วารสารสถาบันอาหาร. ปีที่ 9, 52 (มี.ค –เม.ย 2550) : หน้า 13