คำตอบ :

1. เลือกปลั๊กพ่วงที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 2432-2555
2. หากมีวัตถุประสงค์ใช้เฉพาะจุด ให้ดูกำลังไฟตามปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน เช่น 10A, 16A
3. เลือกปลั๊กพ่วง ที่มีจำนวนช่องเสียบที่เหมาะสมกับจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ การซื้อปลั๊กพ่วงที่มีช่องเสียบจำนวนมากแล้วไม่ได้ใช้ทุกช่อง อาจสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น
4 . เลือกปลั๊กพ่วงที่มีความยาวของสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากเลือกสายไฟที่สั้นเกินไป อาจทำให้ใช้งานลำบาก หรือถ้าหากเลือกสายไฟที่ยาวเกินไป ก็จะทำให้สินเปลืองงบประมาณ และจัดเก็บสายไฟส่วนเกินยาก และอาจเป็นแหล่งกักเก็บฝุ่น
5. ปลั๊กไฟบางรุ่น มีช่องจ่ายไฟแบบ USB ให้ด้วย เป็นตัวเลือกการใช้งาน
6. สำหรับชุดสายพ่วง ที่มีเต้ารับตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน                                                                                                                                          7. ตัวปลั๊กพ่วง ต้องไม่ทำจากวัสดุที่ติดไฟ
8. เต้าเสียบต้องไม่อ่อนจนใช้มือบีบได้ เต้ารับและเต้าเสียบต้องเสียบพอดีกัน ไม่แน่นแลไม่หลวมจนเกินไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ผลการสำรวจฉลากปลั๊กพ่วง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2432-2555 . ฉลาดซื้อปีที่ 26, ฉบับที่ 226 , 2562 , หน้า 24. หรือ เข้าถึงได้จาก : 

https://www.chaladsue.com/article/3305/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-226-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87