คำตอบ : เราควรจะต้องล้างเมื่อใด
การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกต้อง จะช่วยลดการติดเชื้อโควิด 19 ได้ ซึ่งควรจะล้าง เเช่น
-ล้างทุกครั้ง หลังอาการไอหรือจาม
-ล้างทุกครั้งที่มาถึงที่ทำงาน/กลับจากที่ทำงาน
-ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/ก่อนเตรียมอาหาร/ปรุงอาหาร
-ล้างมือก่อนจับต้องใบหน้า
-ล้างทุกครั้ง เมื่อออกจากห้องน้ำ
-ล้างทุกครั้งเมื่อจับกับสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง
-ล้างทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
-ล้างทุกครั้งเมื่อคิดว่ามือสกปรก
-ล้างมือทุกครั้งให้นานกว่า 20 วินาที


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
ยง ภู่วรวรรณ . โรคโควิด 19 ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 41, ฉบับที่491 (มีนาคม) 2563, หน้า 17.