คำตอบ :

สาเหตุของอาหารเน่าเสียและอาหารเป็นพิษ มักเป็นแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต โดยสาเหตุของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ซึ่งอาจประกอบด้วย
1. การปนเปื้อนจากตัวสัตว์
2.การปนเปื้อนจากน้ำที่ใช้
3. การปนเปื้อนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
4. การปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน
5. การปนเปื้อนจากอากาศ
6. การปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง : 
การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์. Food Focus Thailand. Vol. 8 , No. 92 (November), 2013, pp. 59-60