คำตอบ : แผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ 2561- 2573 กำหนดการยกเลิกการใช้พลาสติก 7 ชนิด ออกเป็น 2 ส่วน


1. ภายในปี 2562 กำหนดให้เลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสม สารอ๊อกโซ่ และพลาสติกผสมไมโครบีด
2. ภายในปี 2565 ยกเลิกพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยจะใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคต ขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะถูกนำกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ห้างไทยเขาจัดการอย่างไรกับถุงก๊อบแก๊บ. ฉลาดซื้อ. ปีที่ 26,  ฉบับที่ 225 (พฤศจิกายน), 2562,  หน้า  38