คำตอบ :  หลักการของ Universal design มีการนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้คนจำนวนมากเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อเพิ่มตลาด เพิ่มการให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวลนอกจากจะยึดหลัก เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพ สามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย ปลอดภัยแล้ว ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เปิดได้ง่าย การใช้ฉลากบอกวันเสื่อมเสียของอาหารได้ด้วยการสัมผัส การเพิ่มสัญลักษณ์บนขวดเพื่อช่วยคนตาบอด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : รัชนีวรรณ กุลจันทร์. Universal design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 28 , ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม), 2563, หน้า 8.