คำตอบ :
ต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของแก้วตา ทำให้นิวเคลียสแข็งขึ้นและแก้วตาขุ่นขาว มีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดภาวะต้อกระจก ดังต่อไปนี้
1. ต้อกระจกในผู้สูงอายุ เกิดจากภาวะเสื่อมของอวัยวะตามอายุ
2. ต้อกระจก แต่กำเนิด
3. ต้อกระจกจากการได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา
4.ต้อกระจกจากโรค เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง
5.ต้อกระจกจากแทรกซ้อนจากยา เช่น ยาลดความอ้วน
6.ต้อกระจกเกิดจากการได้รับรังสี เช่น แสงแดด
7.ต้อกระจกจากสารพิษ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์. โลกแจ่มใสเมื่อสายตาแจ่มชัด. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 40 (ฉบับที่ 490), กุมภาพันธ์, 2563, หน้า 45.