คำตอบ :  Universal design มีที่มาจากการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวของ Mr. rodald L.Mace ด้วยความเป็นคนพิการ จึงดัดแปลงของใช้ส่วนตัวให้สมารถใช้กับผู้พิการได้และเพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัย จนกลายมาเป็นหลักการออกแบบที่ให้ความสะดวกปลอดภัยกับคนทุกประเภท และมีการนำมาใช้เพื่อเป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคม สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ
Universal design มีหลักการพื้นฐานคือ
1. Equally for people ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่เป็น ผู้ผญิง ผุ้ชาย เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น
2. Easy to handle จับได้ถนัดมือ ไม่ลื่นหลุดง่าย
3. Easy to use ใช้งานง่าย เช่น เปิด-ปิดง่าย
4. Easy to understand เข้าใจง่าย มีคำอธิบายหรือรูปภาพบอกวิธีใช้
5. Safe to use ปลอดภัยขณะใช้งาน ไม่ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
6. Used with less stress ไม่ทำให้เกิดความเครียดหรือหงุดหงิดขณะใช้
7. Enough space to access หยิบใช้สินค้าที่อยู่ด้านในได้สะดวก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : รัชนีวรรณ กุลจันทร์. Universal design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 28 , ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม), 2563, หน้า 6.