คำตอบ :  แผ่นซีดีประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 ชั้น
- ชั้นล่างสุดคือ พลาสติกโพลิคาร์บอเนต เป็นชั้นที่เป็นร่องสำหรับบรรจุข้อมูล
- ชั้นกลางคือชั้นโลหะอลูมิเนียม ชั้นนี้จะเคลือบบนแผ่นพลาสติกเพื่อสะท้อนแสงเลเซอร์
- ด้านบนสุดคือ ชั้นแลกเกอร์ ใช้สำหรับพิมพ์ภาพหรือข้อความลงบนแผ่น
เมื่อต้องการบรรจุเสียงเพลงหรือภาพลงแผ่นซีดี แสงเลเซอร์จะยิงข้อมูลไปยังร่องเล็กๆ ที่ขดเป็นรูปก้นหอย โดยเริ่มจากด้านในสุด แต่ถ้าต้องการอ่านข้อมูล หัวอ่านของเครื่องเล่นซีดี จะยิงแสงเลเซอร์ไปที่แผ่นซีดีอีกครั้งเพื่ออ่านและแปลงเป็นเสียง ตัวอักษรหรือภาพ และสิ่งที่ทำให้แผ่นซีดีสะท้อนแสงเหมือนสีรุ้งก็คือร่อง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : NSM Science Magazine. ปีที่ 18, ฉบับที่ 211 (มกราคม) , 2563, หน้า 28.