คำตอบ :
องค์ประกอบพื้นฐานสำหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน
1. คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย ได้แก่ คุณค่าทางด้านชีวภาพ คุณค่าทางด้านกายภาพ และคุณค่าทางสังคม
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ ความปลอดภัย การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
3. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก และการจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ทวีวงศ์ ศรีบุรี. การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ. UNISEARCH JOURNAL. ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน), 2562, หน้า 22-25