คำตอบ : จากกฎการลอยตัว ของอาร์คีเมเดสพบว่า “วัตถุจะลอยน้ำได้เมื่อน้ำหนักของน้ำที่มันแทนที่เท่ากับน้ำหนักของมันเอง”การลอยตัวของเรือเหล็กจึงขึ้นอยู่กับการกระจายน้ำหนักของเรือ ดังนั้นเรือเหล็กจึงมีลักษณะเหมือนชามลอย ข้างในเป็นแอ่ง กลวง ทำให้มีการกระจายน้ำหนักบนผิวน้ำได้เป็นเนื้อที่กว้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

บัญชา สุวรรณานนท์. รู้รอบตอบได้. กรุงเทพฯ. รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย). 2540. หน้า 256.