คำตอบ : ภายในด้ามปากกาจะมีอากาศอยู่  อากาศเหล่านี้มีแรงดันต่อน้ำน้ำหมึกที่อยุ่ภายในด้ามปากกา ถ้าไม่มีรูเล็กๆบนด้ามปากกา แรงดันของอากาศภายนอกปากกาเท่ากับแรงดันภายในปากกา น้ำหมึกก็จะไม่ถูกดันให้ไหลออกมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรืองชัย รักศรีอักษร และรำพรรณ รักศรีอักษร.ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ. นานมีบุ๊คส์. 2545.   หน้า 78