คำตอบ : การบรรจุ เบียร์ลงในขวดพลาสติกแทนที่ขวดแก้วนั้น จะต้องพิจารณาถึงชนิดของพลาสติกที่ใช้ เนื่องจากพลาสติกมีความไวต่อออกซิเจนมากกว่าขวดแก้วที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ออกซิเจนจะผ่านเข้าสู่ขวด จนทำให้เกิดการออกซิเดชันขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วในกระบวนการหมักและต้มเบียร์นั้นมักทำให้เกิดสาร trans-2-noneal ขึ้นเพียงเล็กน้อย และนำไปเก็บรักษาก็จะเกิดกลิ่นเฉพาะตัว ขึ้น หากไม่ทำการควบคุมกลิ่นและรสชาติให้ดีก็จะเกิดการออกซิเดชั่นจนเบียร์มีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนไปได้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พรรณทิพย์ ตั้งปรียารักษ์. การตรวจวัดคุณภาพอาหารบรรจุภัณฑ์. LAB TODAY. ปีที่ 6, ฉบับที่ 40 (เมษายน), 2550 , หน้า 57.