คำตอบ : การฉายรังสีบนบรรจุภัณฑ์กระดาษ จะทำให้ความเป็นผลึกของเซลลูโลส ลดลง และสายโซ่โพลิเมอร์ของเซลลูโลสแตกออก มีผลให้กระดาษแข็งมีสีเปลี่ยนไป ความแข็งแรงลดลงและเปราะ การฉายรังสีที่ใช้กับกล่องกระดาษแข็ง จึงมักใช้ปริมาณต่ำๆ หากมีการฉายรังสีซ้ำ จะทำให้กระดาษแข็งมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการต้านแรงดึง และค่าการต้านแรงฉีกขาดลดลง ในทำนองเดียวกันหากกระดาษเป็นแผ่นกระดาษลุกฟูก ก็จะทำให้ค่าการต้านแรงดันทะลุลดลงเช่นกัน ส่วนกระดาษแก้วที่เคลือบด้วยไนโตรเซลลูโลสนั้น พบว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อฉายรังสีแล้ว


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มยุรี ภาคลำเจียก. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารฉายรังสี. พลาสติก. ปีที่ 10, ฉบับที่ 4 (มกราคม ) , 2537, หน้า 14.