คำตอบ : น้ำมันพริกไทย คือ ผลิตภัณฑ์ที่สกัดเอาเฉพาะกลิ่นของพริกไทยมาใช้ประโยชน์ ซึ่งนิยมสกัดจากส่วนเปลือกที่หุ้มเมล็ด อาจจะอยู่ในรูปสดหรือแห้งก็ได้ โดยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำ ซึ่งปริมาณน้ำมันหอมระเหยในพริกไทย จะมีอยู่ประมาณร้อยละ 0.6 – 3.7 พริกไทยที่ยังไม่แก่เต็มที่จะมีปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สายสนม ประดิษฐ์ดวง. ผลิตภัณฑ์จากพืชเครื่องเทศ . กสิกร. ปีที่ 31 , ฉบับที่ 5 (ก.ย-ตค), 2531, หน้า 468