ชื่อเรื่อง :  เอกสารมาตรฐานในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ผู้แต่ง :  อุดมลักษณ์ เวียนงาม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด :  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด