ชื่อเรื่อง Special guest การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017”
ผู้แต่ง :  บุษยา รัตนสุภา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด