ชื่อเรื่อง

Special guest “ถอดรหัส HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” 

    สัมภาษณ์ผู้แทนเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผู้แต่ง :  -
สังกัด :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด