ชื่อเรื่อง :  ศัพท์วิทย์น่ารู้
ผู้แต่ง :  อุมาภรณ์ บุญนิธิ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด :  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด