ชื่อเรื่อง

: วศ. วันนี้ ทศวรรษที่ 14 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำ ยกระดับ วทน. ตอบโจทย์ผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ผู้แต่ง

: -

สังกัด : -
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด