ชื่อเรื่อง

: หอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค New Normal 

ผู้แต่ง

: นางสาวพรรษชล รัตนปาณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด