ชื่อเรื่อง

: กระดาษทิชชู่ เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม

ผู้แต่ง

: ก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด