ชื่อเรื่อง :  ภาชนะทานได้จากแป้ง
ผู้แต่ง ปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ลลิตา ชูแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด