ชื่อเรื่อง :  Plant Based รักษาโลก
ผู้แต่ง วงศ์กนก อยู่สงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด