ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก เชื่อมไทย เชื่อมโลก: การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย
ผู้แต่ง อัญญาดา ตั้งดวงดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ ทิพย์วาที กกรัมย์ นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด