ชื่อเรื่อง :  การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์ วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคปฐมบท
ผู้แต่ง ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สังกัด กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด