ชื่อเรื่อง :  วศ. วันนี้ วศ. สร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทยด้วยการได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมอย่างต่อเนื่องกับ APEC และ ILEC
ผู้แต่ง จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด