ชื่อเรื่อง :  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 9 อย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง ประภัสสร ศิลปศาสตร์ดำรง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ, เกศมณี คำแหงพล นักวิทยาศาสตร์ และ วรินดา เฟื่องชูนุช นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด