ชื่อเรื่อง :  Air Protein อาหารแห่งอนาคต
ผู้แต่ง  ภัทราภรณ์ นุชกระแส นักวิทยาศาสตร์
สังกัด  กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด