ชื่อเรื่อง :  การจัดการกับค่าความเอนเอียงที่ได้ Treatment of an Observed Bias
ผู้แต่ง  วัชรี คตินนท์กุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด  กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด