กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ห้องสมุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ ประจำ ณ จุดติดต่อสอบถาม บริเวณ ชั้น 1 และเคานเตอร์บริการประจำชั้น เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ห้องสมุด/เอกสาร/บริการ และการค้นข้อมูล รวมทั้งประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ประจำชั้นภายในห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด
ผู้รับบริการ ต้องมีบัตรที่ห้องสมุดกำหนดไว้ เช่น บัตรห้องสมุด บัตรยืมเอกสาร และต้องแสดงบัตร และบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด/ การขอรับบริการ ตามระเบียบของห้องสมุด
การทำบัตรห้องสมุด
บัตรห้องสมุดเป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่มีเลขที่บัตร เพื่อรับบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เช่น บริการยืมเอกสารไปถ่ายสำเนา บริการค้นเรื่อง ฯลฯ ติดต่อขอทำบัตรห้องสมุดได้ที่
เคานเตอร์ยืม-คืนเอกสาร ชั้น 1
การทำบัตรยืมเอกสาร
บัตรยืมเอกสาร เป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด ตามระเบียบบริการยืม-คืน ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ เคานเตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
การขอรับบริการ
ผู้รับบริการต้องกรอกชื่อ/รหัสเลขที่บัตร ในแบบขอรับบริการ หรือบันทึกการขอรับบริการและปฏิบัติ ตามระเบียบ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกเพื่ออ่านระเบียบฉบับเต็ม >> ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด