บริการแนะนำให้ความรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นการอบรม/บรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแสวงหาสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการวิจัยและพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น การศึกษาค้นคว้า และการประกอบอุตสาหกรรม หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี

รูปภาพจาก : Designed by Macrovector