ชื่อสารเคมี

สูตรเคมี

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์กำหนดมาตรฐานภายในประเทศ

เกณฑ์กำหนดมาตรฐานต่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ

เบอร์โทร/อีเมลล์ติดต่อ

ได้รับการรับรอง/ ขึ้นทะเบียน

AOX

-

เป็นพิษต่อร่างกาย เป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่สลายตัวทางชีวภาพ เป็นพิษสะสมในแหล่งน้ำ

ไม่มากกว่า 0.12 kg/ADT paper

0.12 kg/ADT paper

1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มเส้นใยธรรมชาติ
กองวัสดุวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

02-201-7121

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มาตรา 5/ฉลากเขียว

 

 

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

02-326-2417

Rangrong.Tassanapayak

@tuv.com

ฉลากเขียว

 

pH

 

H+, OH

มีฤทธิ์กัดกร่อน ระบบสมดุลในร่างกายเปลี่ยนแปลง

ทำให้สมดุลน้ำเสีย ทำลายพื้นผิวที่เป็นหินอ่อนและหินปูน

5 6 pH

6.5 – 8.5 (WHO)

1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มเส้นใยธรรมชาติ กองวัสดุวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ

02-201-7121

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ISO17025/

มาตรา 5/

ฉลากเขียว

 

2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาที่ 00002

02-7135492 ต่อ 547

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฉลากเขียว

 

3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02-441-5000

 

BOD

 

-

 

หากมีค่าสูง หมายถึงมีสารอินทรีย์มาก คุณภาพน้ำไม่ดี สัตว์น้ำได้รับออกซิเจนน้อยลง ระบบนิเวศอาจได้รับความเสียหาย

20 mg/L

 

5 mg/L (WHO สำหรับน้ำดื่ม)

10 mg/L (สหรัฐอเมริกา)

20 mg/L (สหราชอาณาจักร)

1. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

02-201-7148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ISO17025

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

062-337-0067

sscoillab@thailand

wastemanagement.com

 

3. กองห้องปฏิบัติการ

สาธารณสุช กรมอนามัย

02-968-7603

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

02-763-2898-99

uae@uae

consultant.com

 

ISO17025

 

5. บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

02-324-6600

02-709-4900

 

ISO17025

6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02-441-5000

 

COD

-

ร่างกายอาจได้รับสารพิษหรือสารเคมีที่เจือปนอยู่ในน้ำ

หากมีค่าสูง หมายถึงคุณภาพน้ำไม่ดี หรือน้ำมีความสกปรกมาก เกิดมลพิษทางน้ำ

120 mg/L

 

120 mg/L (สำหรับน้ำดื่ม)

 

1. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

02-201-7148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ISO17025

 

2. บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

 

062-337-0067

sscoillab@thailand

wastemanagement.com

 

 

3. กองห้องปฏิบัติการ

สาธารณสุช กรมอนามัย

 

02-968-7603

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

02-763 2898- 99

uae@uae

consultant.com

 

ISO17025

5. บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

02-324-6600

02-709-4900

ISO17025

6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02-441-5000

 

SS

 

-

ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร (ท้องเสีย อาเจียน)

ทำลายเหงือกปลา ส่งผลกระทบต่อระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำ ทำให้แสงแดดส่องลงมาในน้ำลดลง อุณหภูมิของน้ำลดลง

300 – 500 mg/L

100 mg/L

1. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

02-201-7148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ISO17025

 

 

2. บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

062-337-0067

sscoillab@thailand

wastemanagement.com

 

3. กองห้องปฏิบัติการ

สาธารณสุช กรมอนามัย

02-968-7603

02-324-6600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

02-709-4900

 

ISO17025

 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02-441-5000

 

TDS

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

ทำให้เกิดนิ่วในไต

 

 

 

 

ทำให้น้ำขุ่น กระบวนสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

 

 

 

 

2,400 – 2,800 mg/L

 

 

 

 

1,000 ppm

 

 

 

 

1. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

02-201-7148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ISO17025

 

2. บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

062-337-0067

sscoillab@thailand

wastemanagement.com

ISO17025

 

3. กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุช กรมอนามัย

02-968-7603

02-324-6600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

02-709-4900

 

 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02-441-5000