อัตราค่าบริการ

บริการ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าเอกสาร (บาท)
1. บริการค้นเรื่องทางวิชาการ เรื่องละ 200 บาท 1-10 หน้าแรก  50 บาท
ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป  50 บาท
2. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) ค่าลงทะเบียน 200 บาท / ปี หน้าละ 5 บาท
3. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง เรื่องละ 1,000 บาท หน้าละ 5 บาท
4. บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่องละ 200 บาท  
5. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
    (ภายในประเทศ)
     5.1 กรณีไม่มีเอกสารภายใน 
          สำนักหอสมุดฯ
     5.2 กรณีมีเอกสารภายใน 
         สำนักหอสมุดฯ 
          - จัดส่งทางไปรษณีย์
          - จัดส่งทาง EMS
          - จัดส่งทางโทรสาร

-

-

 

1-10 หน้าแรก  50  บาท 
ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป 50 บาท

หน้าละ 5 บาท 
หน้าละ 5 บาท + ค่าส่ง EMS 
หน้าละ 5 บาท

6. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม 
    (ต่างประเทศ)
เรื่องละ 1,000 บาท  
7. บริการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม
     7.1 กรณีสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
     7.2 กรณีสั่งซื้อจากต่างประเทศ

เรื่องละ 100 บาท
เรื่องละ 1,000 บาท

 
8. บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน / CD-ROM / Internet   หน้าละ 5 บาท

 รูปภาพจาก : Designed by Rawpixel.com