Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 394 ง (25 ก.พ.2561) 12-15

Subject : อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto