Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 45 ง (25 ก.พ. 2564) 32

Subject :  กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำข้า หรือจำหน่ายอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  | ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : istockphoto