หลักสูตรต้นแบบของกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง "การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร" 
วันที่ 26-30 เมษายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น
ลงทะเบียน Online
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 10,000 บาท (รวม VAT 7%)
*** ต้องอบรมให้ครบทั้ง 5 วัน ***
***ผู้เข้าอบรมได้รับใบประกาศฯทุกท่าน ตามหลักเกณฑ์การวัดผล***
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 083-908-0797 / 02-942-8528 ต่อ 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.