จัดโดย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียดกิจกรรม : 

  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
  • สมัครวันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2564 (จำกัดเพียง 5 กิจการเท่านั้น)

คุณสมบัติ : 

1. ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูป 

2. อยู่ในพื้นที่ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ  

 กิจกรรมที่ 1 : 

  •  ฝึกอบรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นๆ ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการเช่น การถ่ายภาพสินค้า การบันทึกวีดิโอการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์การทำโปสเตอร์โฆษณาสินค้า เป็นต้น หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
  • จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดพิจารณาประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 : 

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องความต้องการของตลาดและผู้บริโภคตามคำแนะนำและข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจำนวน 6 Man-Day ครั้งละ 6 ชั่วโมงต่อกิจการ
  • การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้กิจกรรมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นต่อกิจการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณฝ้าย  087 785 8217 คุณไก่  090 995 9932

ที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่มาของรูปภาพ : freepik.com