อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

การพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุที่มีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ความต้องการอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปต่ำ (Minimally processed food) ปราศจากวัตถุกันเสีย มีความสดใหม่ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค จึงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเทคโนโลยีการบรรจุรูปแบบใหม่ ได้แก่ การบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial food packaging ) ซึ่งเป็นระบบการบรรจุที่สามารถทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (Spoilage Microorganism) และจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogens) ที่ปนเปื้อนในอาหารได้ โดยนิยมนำมาใช้กับอาหารที่เสื่อมเสียง่ายจากจุลินทรีย์

คำสำคัญ : สารต้านจุลินทรีย์; การบรรจุอาหาร; วัสดุบรรจุภัณฑ์
Keywords : Antimicrobial agent; Food packaging; Packaging material