อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

วิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากกระทำของมนุษย์และธรรมชาติมานาน จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่ค่อยๆ สูงขึ้นจนเป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นจากการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งต่อระดับน้ำทะเล ผลผลิตด้านป่าไม้และการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน และสังคม สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ ระบบนิเวศ รวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดตามมา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแผนรองรับอย่างเร่งด่วน โดยให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในโลกเพื่อดำเนินการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะโลกร้อนที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้แก่ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) และฝ่ายอนุสัญญา ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) และภาคีสมาชิก (Conference of the Parties หรือ COP) และการรณรงค์เพื่อให้มีมาตรการการลดสภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เรือนกระจก เช่น พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยการกำหนดให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายชั้นบรรยากาศลง

คำสำคัญ : การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ; ปรากฏการณ์โลกร้อน; ก๊าซเรือนกระจก; ภาวะเรือนกระจก
Keywords : Climate change; Global warming; Greenhouse gas; Greenhouse effect