A : เอกสารสิทธิบัตร เป็นเอกสารที่เจ้าของเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลความรู้ของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้และนำมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ ทั้งนี้รายละเอียดที่เปิดเผยนั้นต้องเพียงพอสำหรับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ สามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลดังที่ระบุไว้ได้

กลับไปหน้า คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิบัตร