เครื่องกําจัดฝุ่นชอล์กออกจากแปรงลบกระดาน [WO 86/04,302]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อควํ่าแปรงลบกระดานลงบนรางและหมุนคันโยกให้แปรงขยับเมื่อควํ่าแปรงลบกระดาน จะทํ าให้ฝุ่น ชอล์กหลุดออกจากแปรงได้โดยที่ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย